Hac Darllen

Rydym wedi datblygu tîm sy'n esblygu'n barhaus o "Reading Hacks" wedi'u hysbrydoli trwy'r asiantaeth ddarllen, yn Llyfrgell GCG. Mae pobl ifanc yn eu harddegau, a all fod yn aelodau o'n clybiau llyfrau neu beidio, i gyd wedi mwynhau bod yn "Haciau Darllen" i ni (gweler isod). Eleni enillodd ein tîm Wobr Gwirfoddoli o Wobrau Gwirfoddolwyr Seren CVS ac fe wnaethant hefyd ymddangos ar Heno ar deledu S4C ac yn y wasg leol ar sawl achlysur! Maent yn rhan annatod o'r tîm gwirfoddoli ac yn cynnal ac yn helpu yn ein digwyddiadau, gan dderbyn Grant Ieuenctid gan CVS yn 2019 ar gyfer dyfeisio, cynllunio a chynnal rhaglen o ddigwyddiadau ar gyfer Gofod Gofod Her Ddarllen yr Haf, gan gynnwys Space Off Bake Off a oedd yn llwyddiant ysgubol.


Mae "Reading Hack" yr Asiantaeth Ddarllen yn rhaglen a arweinir gan bobl ifanc rhwng 13 a 24 oed sy'n gwneud gweithgareddau darllen a gwirfoddoli, o'r enw haciau, i ennill sgiliau a phrofiad.

Mae'r rhaglen yn darparu model y gellir ei addasu y gellir ei ddefnyddio i ddarparu brand trosfwaol sy'n gyfeillgar i bobl ifanc ar gyfer eich gwaith gyda phobl ifanc 13 i 24 oed. Mae'n eich helpu i annog pobl ifanc i ddefnyddio'r llyfrgell, trefnu gweithgareddau, gwirfoddoli ac ysbrydoli eraill i ddarllen.


Dechreuodd Reading Hack yn 2015 ac mae'n tyfu'n gyflym, gyda mwy na 130 o lyfrgelloedd ac ysgolion wedi cofrestru ledled y DU. Mae'n cynnig cyfle unigryw i bobl ifanc wirfoddoli, dysgu sgiliau newydd ac ymgysylltu â llyfrgelloedd a darllen. Mae'n cael ei ariannu gan Sefydliad Paul Hamlyn.


Comisiynodd yr Asiantaeth Ddarllen arbenigwyr gwerthuso OPM i edrych i mewn i'r gwahaniaeth y mae Reading Hack yn ei wneud mewn llyfrgelloedd ac ym mywydau pobl ifanc. Ar gyfartaledd, cytunodd 89% o bobl ifanc yn gryf eu bod wedi ennill sgiliau newydd trwy eu profiad Reading Hack, ac roedd tua 82% o'r cyfranogwyr yn teimlo bod Reading Hack wedi cael effaith gadarnhaol iawn ar eu lefelau hyder. Darganfyddwch fwy

Gwyliwch y trelar Reading Hack.

Do get in touch by email here or just fill in a volunteer form here!

 

We've developed an ever evolving team of young volunteers or  "Reading Hacks" here at GCG Library.  "Reading Hack" was devised the Reading Agency,  encourage 13-24 year olds to use the library, volunteer, and inspire others to read.

 

Volunteers can do as little or as much as they like! The choice is theirs! From quietly helping children to choose books, meeting and greeting on the doors of events, helping to plan and devise events, handing out and registering children during the Summer Reading Challenge - the list and choices are endless!

 

Teenagers, have all enjoyed being part of our Young Volunteer team as you can see from the photos!  We make it a fun experience while also providing an invaluable volunteering experience from young people.  In a world where the CV & Personal Statement is crucial, these life long skills of teamwork, project building, event organising and even risk assessing are a huge plus for character building, employability and most importantly confidence!

 

The young volunteer programme at GCG Library also counts towards the volunteer skills needed for Duke of Edinburgh awards scheme, Welsh Bacc qualifications and general "Work Experience",  providing many young people with experience who have gone on to find employment, and success in career/education choices.

 

In 2019, GCG's team of amazing young people won a Volunteering Award from CVS's Star Volunteer Awards and they also appeared on TV S4C's Heno and in the local press on many occasions! Young volunteers are an integral part of the volunteering team here in Y Lolfa, GCG, and host & help out at our events, receiving a Youth Grant from CVS in 2019 for devising, planning & hosting a programme of events for the Summer Reading Challenge's "Space Chase", including a "Space Off Bake Off" which was a huge success. 

 

The Reading Agency's "Reading Hack"s  programme provides an adaptable model which can be used to provide a youth-friendly overarching brand for your work with 13 to 24 year-olds. It helps you encourage young people to use the library, organise activities, volunteer and inspire others to read.

 

Reading Hack started in 2015 and is growing quickly, with more than 130 libraries and schools signed up across the UK. It offers a unique opportunity for young people to volunteer, learn new skills and engage with libraries and reading. It's funded by the Paul Hamlyn Foundation.

 

The Reading Agency commissioned evaluation experts OPM to look into the difference that Reading Hack is making in libraries and in the lives of young people. On average, 89% of young people strongly agreed that they have gained new skills through their Reading Hack experience, and around 82% of participants felt that Reading Hack had a highly positive impact on their confidence levels. Find out more

Watch the Reading Hack trailer.

 

Do get in touch by email here or just fill in a volunteer form here!